CÁC HÀM EXCEL CƠ BẢN TRONG KẾ TOÁN

Excel là công cụ làm việc gần như cần phải có cùng với kế toán và kiểm toán. Đây cũng là khí cụ đắc lực góp kế toán và truy thuế kiểm toán viên trả thành các bước một cách hối hả nhất. Học viện idpkvpro.site trình làng 6 hàm hay được dùng nhất trong nhiệm vụ kế toán kiểm toán.

Bạn đang xem: Các hàm excel cơ bản trong kế toán

 

1. HÀM TÍNH TỔNG (SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS)

a. Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp: = SUMPRODUCT(mảng 1,mảng 2, …,mảng n)

Công dụng: Nhân các thành phần tương ứng trong các mảng đã mang đến và trả về tổng của các tích số này.

Lưu ý:

Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE!Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng không có dạng số là số không.

Ví dụ: Tổng VAT = 1,000,000 *5% + 2,000,000*10% + 3,000,000 *15%

*

b. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện,Vùng tính tổng)

Công dụng: Tính tổng các ô có mức giá trị số vào vùng tính tổng mà có ô tương xứng cùng một mặt hàng thuộc vùng điều kiện thỏa đk đặt ra. Điều kiện đề nghị được diễn tả dưới dạng chuỗi (đặt điều kiện trong “dấu ngoặc kép”) và bước đầu bởi các toán tử >,>=,.

Lưu ý:

Nếu vùng đk trùng với vùng tính tổng, chúng ta chỉ không cần thiết phải nhập vùng tính tổng vào công thức. Khi đó, cú pháp của hàm SUMIF sẽ biến hóa như sau: Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện). Ví dụ: tính tổng lợi nhuận khách hàng lợi nhuận trên 1 tỷ. 

c. Hàm SUMIFS

Cú pháp: =SUMIFS(Vùng tính tổng, vùng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện n, đk n)

Công dụng: Tính tổng theo 1 hoặc nhiều điều kiện

Lưu ý: Sumifs có rất nhiều ưu điểm rộng Sumif: trả về vùng tài liệu sum khi làm cho truy soát, (Ctrl+<), làm việc trên và một worksheet 

2. HÀM DÒ TÌM (VLOOKUP, HLOOKUP)

Cú pháp: = VLOOKUP(Giá trị dò tìm,Bảng dò tìm,Số vật dụng tự cột dò tìm,Kiểu dò tìm)

Công dụng: kiếm tìm kiếm cực hiếm từ bảng dò tra cứu theo chiều dọc.

Kiểu dò kiếm tìm = 0 hoặc FALSE: dò tìm chính xác, nếu không tìm kiếm thấy đã trả về lỗi #N/A.Kiểu dò tìm kiếm = 1 hoặc TRUE: dò tìm ngay sát đúng, khi ấy hàm đã lấy giá bán trị lớn nhất gần bằng giá trị dò tìm kiếm nhưng nhỏ tuổi hơn quý giá dò tìm. Dữ liệu ở cột dò tìm cần được bố trí theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần.Ngược lại với hàm VLOOKUP là hàm HLOOKUP (Horizontal lookup), có nghĩa là dò search theo chiều ngang.

Ví dụ: hlookup = 100 và vlookup = 100

*

3. HÀM XỬ LÝ CHUỖI (LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM)

a. Hàm MID()

– kết cấu của hàm Mid() vào Excel MID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, )

– Công dụng: Hàm Mid() dùng để lấy ra n ký kết tự của chuỗi (Text) từ tức thì vị trí bước đầu được chỉ định Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa những ký tự yêu cầu lấy ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí bước đầu để mang n cam kết tự từ vào chuỗi đã choSố ký tự: Là số cam kết tự muốn kéo ra từ ngay lập tức vị trí bắt đầu của Chuỗi đã cho.

– Ví dụ

Mid(“Excel thuc khô giòn kiem toan”,7,9) = thuc hanh

Hàm Mid() sẽ lấy ra 9 ký tự tự vị trí ban đầu là số 7 (chữ t) của chuỗi “Excel thuc khô hanh kiem toan”.

Xem thêm: Triệu Ái Vy: Tiểu Sử Triệu Ái Vy : Tiểu Sử, Tin Tức, Hình Ảnh Mới Nhất Về Ca Sĩ

b. Hàm LEN()

– Cấu trúc: =LEN(Chuỗi)

– Chức năng: Hàm Len() dùng để làm đếm chiều dài (số cam kết tự) của chuỗi (Text)

Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa những ký tự phải đếm tổng chiều dài bao nhiêu ký tự.

– Ví dụ

Len(“ZaloPay”) = 7

Hàm Len() sẽ đếm tổng số cam kết tự của chuỗi “ZaloPay”.

c. Hàm LEFT()

– Cấu trúc: =LEFT (chuỗi, số ký tự)

– Chức năng: để lấy ra ký kết tự phía trái chuỗi

– Ví dụ:

=Left(“ZALOPAY”,4)=ZALO

d. Hàm MID

Cấu trúc: =MID(chuỗi,số ký tự bắt đầu, tổng số cam kết tự ao ước lấy)Chức năng: lấy những ký tự nằm « giữa » chuỗi– Ví dụ:

e. Hàm TRIM

– Cấu trúc: =TRIM(chuỗi ký tự)

– Chức năng: Loại bỏ các khoảng trắng vượt trong chuỗi.

– Ví dụ:

=TRIM(“ Zalo Pay ”) sẽ cho tác dụng là ZaloPay. 

5. HÀM ĐIỀU KIỆN (IF, IFERROR) 

a. Hàm IF

Cú Pháp: IF (điều kiện, quý giá 1, giá trị 2)

Ý Nghĩa: giả dụ như “điều kiện” đúng thì hiệu quả hàm trả về là “giá trị 1”, trái lại trả về “giá trị 2”.

b. Hàm IFERROR

Cú pháp: = IFERROR(giá trị, cực hiếm nếu lỗi)

Công dụng: giả dụ biểu thức quý giá không tạo nên một lỗi, IFERROR() trả về kết quả của biểu thức; còn trường hợp không, nó đã trả về quý giá nếu lỗi (là chuỗi rỗng hoặc một thông báo lỗi). 

c. Kết hợp IFERROR cùng VLOOKUP 

=IFERROR(VLOOKUP(giá trị tìm, vùng tìm kiếm 1, số cột search 1,0),VLOOKUP(giá trị tìm, vùng search 2, số cột tra cứu 2,0) 

6. HÀM ĐẾM DỮ LIỆU (COUNT, COUNTA, COUNTIF)

a. Hàm COUNT

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng để đếm những ô đựng dữ liệu loại số trong dãy

Với những tham số: Value1, Value2… là mảng hay hàng dữ liệu. 

b. Hàm COUNTA

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Chức năng: Đếm toàn bộ các ô cất dữ liệu.

c. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Chức năng: Hàm này có tính năng đếm các ô đựng dữ liệu phong cách số theo một điều kiện cho trước.

Các tham số: – Range: Dãy tài liệu mà bạn muốn đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn cho những ô được đếm. 

d. Hàm COUNTIFS

– Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng làm đếm tổng thể ô thỏa đk yêu cầu


*