LỚN HƠN HOẶC BẰNG TIẾNG ANH

So, that"s a lot of different things, and each one of them I can just represent by these sort of greater than signs.

Bạn đang xem: Lớn hơn hoặc bằng tiếng anh


Vì vậy, những cặp electron-lỗ ở các chấm to hơn sống còn gây dấu chấm lớn hơn để cho thấy thêm một cuộc sống dài.
Therefore, electron-hole pairs in larger dots live longer causing larger dots khổng lồ show a longer lifetime.
Trong mon 7 năm 1855, một "Giáo sư Owen" đã chỉ dẫn giả thuyết rằng lốt chân này là của một con lửng, nhận định rằng con thiết bị là "loài động vật hoang dã bốn chi đi bởi gan bàn chân mà họ có trên hòn đảo này" với nó "để lại dấu chân lớn hơn kích cỡ của nó".
During July 1855, Richard Owen stated the theory that the footprints were from a badger, arguing the animal was "the only plantigrade quadruped we have in this island" & it "leaves a footprint larger than would be supposed from its size".
Và bọn họ có một vài sản phẩm công nghệ lớn hơn như dữ liệu lớn cùng với dấu vết toàn cầu thật sự gợi nhớ về một cuộc nói chuyện đã ra mắt ở khắp đều nơi.
And we"ve got something a little broader like big data with a truly global footprint reminiscent of a conversation that is happening everywhere.
Với tôi, chính là dấu hiệu mang lại điều gì đấy to lớn hơn: technology DNA đó cuối cùng có thể đến với mỗi cá nhân trong những bạn.
Well, lớn me, it signals something bigger: that DNA technology is finally within the reach of every one of you.
Và lòng trắc ẩn là mắt xích của những vòng tròn lớnlớn hơn nữa bởi những dấu hiệu, những câu chuyện chứ không bao giờ bằng thống kê và chiến lược.
And compassion is unleashed in wider and wider circles by signs & stories, never by statistics and strategies.
Ở Hạ Ai Cập, cha con dấu đã được phát hiện tại ở Tell el-Yahudiya và Tell el-Mashkuta và tám nhỏ dấu khác cho từ khu vực châu thổ rộng lớn lớn hơn.
In Lower Egypt, three seals have been unearthed in Tell el-Yahudiya & Tell el-Mashkuta và a further eight are from the wider Delta region.
If a and b have the same sign when I multiply them, I"m still going khổng lồ get a number bigger than 0, right?
Thần đồng piano, ông ta bước đầu với lũ accordion, kế tiếp trở nên tráng lệ hơn với cùng 1 nhạc ráng lớn hơn, cùng giờ thì tới nhạc cụ thậm chí là còn lớn hơn nữa, đó là xây dựng dấu ấn của anh ý ta như thể người hủy công ty xuất chúng, bạn cũng có thể thấy ở đây.
Child-prodigy piano player, he started on the squeezebox, and moved to a little more serious issue, a bigger instrument, and now lớn an even larger instrument, upon which lớn work his particular brand of deconstructiidpkvpro.sitest magic, as you see here.
Thần đồng piano, ông ta bắt đầu với bọn accordion, tiếp nối trở nên trang nghiêm hơn với 1 nhạc vậy lớn hơn, cùng giờ thì đến nhạc cụ thậm chí là còn lớn hơn nữa, đó là thành lập dấu ấn của anh ấy ta như thể người hủy đơn vị xuất chúng, bạn có thể thấy làm idpkvpro.siteệc đây.

Xem thêm: Stream Quá Nhiều Trần Quán Bồ, Heaven 'S A Lie: 太多 (Quá Nhiều)


Child- prodigy piano player, he started on the squeezebox, & moved khổng lồ a little more serious issue, a bigger instrument, and now lớn an even larger instrument, upon which khổng lồ work his particular brand of deconstructiidpkvpro.sitest magic, as you see here.
Quá trình này tạo ra một dấu vân tay ngắn rất có thể được thực hiện để xác xắn khóa công khai lớn hơn nhiều.
This process produces a short fingerprint which can be used to authenticate a much larger public key.
Nhiều khám đa khoa lớn thực hiện đến hơn 200 nhiều loại kháng thể vào chẩn đoán, tiên lượng và dự kiến dấu ấn sinh học.
Many clinical laboratories in tertiary hospitals will have menus of over 200 antibodies used as diagnostic, prognostic và predictive biomarkers.
Và thật sự, nếu như bạn nhìn bán hòn đảo đó sát lại, từng chỗ bạn thấy đánh dấu greed color lục ở đây là một tảng băng lớn hơn bang Rhode Island < ~ Tây Ninh > đã trở nên tan ra chỉ trong 15 tới 20 năm trở lại.
And actually, if you look at the peninsula up close, every place where you see one of these green blotches here is an ice shelf larger than the state of Rhode Island that has broken up just in the last 15 to 20 years.
Trong thực tế, hình demo nghiệm ở giữa (tức là hình dấu cộng) được bao bọc bởi các ô vuông lớn lại trông có vẻ to hơn cầm cố vì nhỏ tuổi hơn.
In fact, the central demo shape (a cross) surrounded by large squares appears larger instead of smaller.
Chẩn đoán là thường dựa trên xét nghiệm huyết thấy các dấu hiệu của hủy diệt tế bào hồng ước (LDH lớn hơn 600 U/L), AST lớn hơn 70 U L, và tiểu cầu nhỏ dại hơn 100x109/L. Điều trị buộc phải đình chỉ thai càng nhanh càng tốt.
Diagnosis is generally based on blood tests finding signs of red blood cell break down (LDH greater than 600 U/L), an AST greater than 70 U/L, & platelets of less than 100x109/L. If not all the criteria are present the condition is incomplete.
Hơn nữa, Stadelmann đã cho thấy rằng một vài lượng lớn các dấu triện bằng bùn và bát đá đã có phát lúc này nhiều di chỉ khảo cổ không còn xa lạ trên khắp Ai Cập.
Furthermore, Stadelmann points to the large amount of discovered mud seal impressions & stone bowls & the widespread finding spots throughout Egypt.
Đây là một trong những phần của chương trình lớn hơn gọi là bình chọn sự sống biển, chỗ mà bọn chúng được theo dấu bên trên khắp quả đât và Mola cũng như thế.
This is part of a much larger program called the Census of Marine Life, where they"re going to be tagging all over the world & the Mola"s going to enter into that.
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M